IMG 3572
1
IMG 3584
2
IMG 3626
3
IMG 3928
4
IMG 3802
5
Kolosseum - Rom
6 Kolosseum - Rom
IMG 3676
7
Rom
8 Rom
IMG 3653
9
Z:\Fotos Eigene Jupiter\Archiv-2011\2011-05-19_Rom
10 Z:\FotosEigeneJupiter\Archiv-2011\2011-05-19_Rom
Rom
11 Rom
IMG 3666
12
IMG 3562
13
IMG 3860
14